Thẻ lưu trữ: kinh độ

Tìm thông tin vị trí (location data) bằng Javascript

Tìm thông tin vị trí (location data) bằng Javascript

Nếu bạn muốn check thông tin vị trí (Location data) bằng Javascript,  bạn chỉ cần thực hiện như sau:

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(location) {
  console.log(location.coords.latitude);  // Vĩ độ
  console.log(location.coords.longitude); // Kinh độ
  console.log(location.coords.accuracy);  // Tính chính xác
});

Đoạn codes Javascript trên sử dụng API data của Geolocation API, bạn có thể vào địa chỉ này để tham khảo thêm.

Chúc bạn thành công.

 

Z-Kiwi